ตารางเวลาเดินรถ / แอร์ชัยภูมิ

จองตั๋วแอร์ชัยภูมิ

ตารางเวลาเดินรถ แอร์ชัยภูมิ แอร์ชัยภูมิ


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 29
เบอร์โทร 0-2936-0039

บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
เบอร์โทร 0-4481-1556

จุดจอด ต.บ้านค่าย
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
เบอร์โทร 0-4480-0490

จุดจอด ต.โนนจาน
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
เบอร์โทร 0-4489-0678

จุดจอด ต.ละหาน
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
เบอร์โทร 064-5277998

จุดจอด อ.จตุรัส
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
เบอร์โทร 0-4484-0489

จุดจอด ต.หนองบัวโคก
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
เบอร์โทร 0-4480-2101

จุดจอดด่านขุนทด
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
เบอร์โทร 044-389460

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 28 กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดมวกเหล็ก
จุดจอดปากช่อง
จุดจอดสีคิ้ว
จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด)
จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)
จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
จุดจอด ต.ละหาน
จุดจอด ต.โนนจาน
จุดจอด ต.บ้านค่าย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:30 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
23:00 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 28 ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
จุดจอด ต.บ้านค่าย
จุดจอด ต.โนนจาน
จุดจอด ต.ละหาน
จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)
จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด)
จุดจอดสีคิ้ว
จุดจอดปากช่อง
จุดจอดมวกเหล็ก
โรงพยาบาลค่ายอดิศร สระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
จุดจอดวังน้อย
ประตูน้ำพระอินทร์ราชา
จุดจอดนวนคร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
23:45 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
23:59 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์