จองตั๋ว

ตารางเวลาเดินรถ


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 9903 กรุงเทพ-เทพสถิต-ชัยภูมิ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีเดินรถรังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์
จุดจอด อ.ลำสนธิ
จุดจอดบ้านวังใหม่พัฒนา
จุดจอด อ.เทพสถิต
โรงพยาบาลเทพสถิต
จุดจอดนายางกลัก
จุดจอดซับใหญ่
จุดจอดหนองบัวระเหว
จุดจอดบ้านเขว้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
15:30 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9903 ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
จุดจอดบ้านเขว้า
จุดจอด บ.หลุบโพธิ์
จุดจอดหนองบัวระเหว
จุดจอดซับใหญ่
จุดจอดนายางกลัก
จุดจอดบ้านวังใหม่พัฒนา
โรงพยาบาลเทพสถิต
จุดจอด บ.โคกรัง
จุดจอด อ.เทพสถิต
จุดจอด อ.ลำสนธิ
สถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส รถปรับอากาศชั้น 1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์