ตารางเวลาเดินรถ / สหมิตรอุบล

จองตั๋วสหมิตรอุบล

ตารางเวลาเดินรถ สหมิตรอุบล สหมิตรอุบล


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.อุบลราชธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
เบอร์โทร 088-3788643

สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.มุกดาหาร
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
เบอร์โทร 063-6634821

สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.นครพนม
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
เบอร์โทร 098-5318652

สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.ธาตุพนม
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
เบอร์โทร 084-7868865

สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.สกลนคร
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
เบอร์โทร 099-2277200

สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.อุดรธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
เบอร์โทร 089-2785909

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 235 มุกดาหาร - อุดรธานี (รถตู้)*

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
จุดจอด ธาตุพนม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
จุดจอด อ.พังโคน
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:30 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 255 มุกดาหาร - อุบลราชธานี (รถตู้)*

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
จุดจอดแยก อ.ลืออำนาจ
จุดจอดม่วงสามสิบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:15 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 256 นครพนม - อุบลราชธานี (รถตู้)*

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
จุดจอด บ้านกลาง
จุดจอด ธาตุพนม
จุดจอด บ้านต้อง
จุดจอด ต.คำป่าหลาย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
จุดจอดแยก อ.ลืออำนาจ
จุดจอดม่วงสามสิบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:45 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:30 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 241 สกลนคร - อุบลราชธานี (รถตู้)*

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
จุดจอด อ.นาแก
จุดจอด บ้านต้อง
จุดจอด ธาตุพนม
จุดจอด ต.คำป่าหลาย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
จุดจอดม่วงสามสิบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 255 อุบลราชธานี - มุกดาหาร (รถตู้)*

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
11:45 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 256 อุบลราชธานี - นครพนม (รถตู้)*

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
จุดจอดม่วงสามสิบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
จุดจอด ต.คำป่าหลาย
จุดจอด บ้านต้อง
จุดจอด ธาตุพนม
จุดจอด แยกเรณูนคร
จุดจอด บ้านกลาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:30 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:45 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 241 อุบลราชธานี - สกลนคร (รถตู้)*

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
จุดจอดม่วงสามสิบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
จุดจอด ต.คำป่าหลาย
จุดจอด บ้านต้อง
จุดจอด ธาตุพนม
จุดจอด อ.นาแก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:40 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:15 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 235 อุบลราชธานี - อุดรธานี (รถบัส ป.1)*

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
จุดจอดม่วงสามสิบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
จุดจอด ต.คำป่าหลาย
จุดจอด บ้านต้อง
จุดจอด ธาตุพนม
จุดจอด อ.นาแก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
จุดจอดพรรณานิคม
จุดจอด อ.พังโคน
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
จุดจอดหนองเม็ก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถบัส รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 235 อุดรธานี - มุกดาหาร (รถตู้)*

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 2
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
จุดจอด อ.พังโคน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
จุดจอด ธาตุพนม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:15 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 235 อุดรธานี - อุบลราชธานี (รถบัส ป.1)*

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 2
จุดจอดหนองเม็ก
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
จุดจอด อ.พังโคน
จุดจอดพรรณานิคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
จุดจอด อ.นาแก
จุดจอด บ้านต้อง
จุดจอด ธาตุพนม
จุดจอด ต.คำป่าหลาย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
จุดจอดม่วงสามสิบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:45 รถบัส รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:30 รถบัส รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์