ตารางเวลาเดินรถ / สุวรรณนที

จองตั๋วสุวรรณนที

ตารางเวลาเดินรถ สุวรรณนที สุวรรณนที


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 47, 48
เบอร์โทร 0-2894-6066

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
เบอร์โทร 0-7750-1535

สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)
จุดจำหน่ายตั๋วสุวรรณนทีขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดชุมพร
เบอร์โทร 077504901

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.หลังสวน)
เบอร์โทร 0-77541242 , 077545151

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
เบอร์โทร 077559436

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 89 กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดแม็คโครบางบอน
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
12:00 รถบัส ม.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 89 กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดแม็คโครบางบอน
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:00 รถบัส ม.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถบัส ม.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 89 กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดสี่แยกปฐมพร
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
21:00 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 89 ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน)
จุดจอดสี่แยกปฐมพร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:50 รถบัส ม.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:50 รถบัส ม.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:50 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:50 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์