ตารางเวลาเดินรถ / สวัสดีอีสาน

จองตั๋วสวัสดีอีสาน

ตารางเวลาเดินรถ สวัสดีอีสาน สวัสดีอีสาน


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64
เบอร์โทร 0-2537-8611,0-2936-3001

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ
เบอร์โทร 0-4249-1571

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
บขส.3, ช่อง13
เบอร์โทร 098-2062514 , 083-3441828

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู
เบอร์โทร 087-2208994

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 97 บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.บ้านม่วง
จุดจอดกุดเรือคำ
จุดจอดหนองแวง
จุดจอดบ้านเหล่า
จุดจอดบ้านดงบัง
จุดจอดบ้านโคกคอน
จุดจอดโคกสี
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
จุดจอดบ้านต้าย
จุดจอดกุดจิก
จุดจอดหนองเม็ก
จุดจอด อ.หนองหาน
จุดจอดพังงู
จุดจอดหนองบัวแดง
จุดจอดคอนสาย
จุดจอดหนองแวงใหญ่
จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
จุดจอดแยกกุมภวาปี
จุดจอด โนนสะอาด
จุดจอด เขาสวนกวาง
จุดจอดน้ำพอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
จุดจอด อ.บ้านไผ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
จุดจอดน้ำพอง
จุดจอด เขาสวนกวาง
จุดจอด โนนสะอาด
จุดจอด ห้วยเกิ้ง
จุดจอดแยกกุมภวาปี
จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
จุดจอดหนองแวงใหญ่
จุดจอดคอนสาย
จุดจอดหนองบัวแดง
จุดจอด อ.หนองหาน
จุดจอดหนองเม็ก
จุดจอดทุ่งใหญ่
จุดจอด อ.บ้านดุง
จุดจอดบ้านคำปะกั้ง
จุดจอดบ้านเซิม
จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง)
จุดจอด อ.โซ่พิสัย
จุดจอดบ้านคำแก้ว
จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง
จุดจอดดอนหญ้านาง
จุดจอด อ.พรเจริญ
จุดจอด อ.ศรีวิไล
จุดจอดโนนสมบูรณ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:15 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:55 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 5 กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอด อ.บ้านแท่น
จุดจอดหนองเรือ
จุดจอด อ.ภูเวียง
จุดจอด อ.หนองนาคำ
จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
จุดจอดนาคำไฮ
จุดจอดกุดดินจี่
จุดจอดกุดกระสู้
จุดจอดนาด่าน
จุดจอดสุวรรณคูหา
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:49 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 5 กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอด อ.บ้านแท่น
จุดจอด บ้านเม็ง
จุดจอดหนองเรือ
จุดจอด อ.ภูเวียง
จุดจอด อ.หนองนาคำ
จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
จุดจอดนาคำไฮ
จุดจอดกุดดินจี่
จุดจอด นาหนองทุ่ม
จุดจอดกุดกระสู้
จุดจอดสุวรรณคูหา
จุดจอดนาด่าน
จุดจอด หนองแวง-นาด่าน
จุดจอดแยกข้าวสาร
จุดจอด อ.บ้านผือ
จุดจอดบ้านกลางใหญ่
จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
จุดจอด อ.น้ำโสม
จุดจอดบ้านก้อง
จุดจอดบ้านนาคำน้อย
จุดจอด อ.นายูง
จุดจอด นายูง2(ชุมพล)
จุดจอดบ้านนาต้อง
จุดจอด อ.สังคม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:29 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 943 กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
จุดจอดแยกกุมภวาปี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ
จุดจอดน้ำสวย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
จุดจอด อ.โพนพิสัย
จุดจอด อ.รัตนวาปี
จุดจอดปากคาด
จุดจอดบ้านหอคำ
จุดจอดไคสี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
21:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 943 กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
จุดจอดน้ำพอง
จุดจอด เขาสวนกวาง
จุดจอด โนนสะอาด
จุดจอด ห้วยเกิ้ง
จุดจอดแยกกุมภวาปี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ
จุดจอดน้ำสวย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
จุดจอด อ.โพนพิสัย
จุดจอดบ้านน้ำเป
จุดจอด อ.รัตนวาปี
จุดจอดปากคาด
จุดจอด ห้วยก้านเหลือง
จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง
จุดจอดบ้านสะง้อ
จุดจอดบ้านหอคำ
จุดจอดไคสี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
จุดจอดชัยพร
จุดจอด อ.บุ้งคล้า
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:45 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 97 กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล
จุดจอด อ.บ้านไผ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
จุดจอดน้ำพอง
จุดจอด เขาสวนกวาง
จุดจอด โนนสะอาด
จุดจอดแยกกุมภวาปี
จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
จุดจอดหนองแวงใหญ่
จุดจอดคอนสาย
จุดจอดหนองบัวแดง
จุดจอดพังงู
จุดจอด อ.หนองหาน
จุดจอดหนองเม็ก
จุดจอดกุดจิก
จุดจอดบ้านต้าย
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
จุดจอดโคกสี
จุดจอดบ้านโคกคอน
จุดจอดบ้านดงบัง
จุดจอดบ้านเหล่า
จุดจอดหนองแวง
จุดจอดกุดเรือคำ
จุดจอด อ.บ้านม่วง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 79 บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
จุดจอดโนนสมบูรณ์
จุดจอด อ.ศรีวิไล
จุดจอด อ.พรเจริญ
จุดจอดดอนหญ้านาง
จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง
จุดจอดบ้านคำแก้ว
จุดจอด อ.โซ่พิสัย
จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง)
จุดจอดบ้านเซิม
จุดจอดบ้านคำปะกั้ง
จุดจอด อ.บ้านดุง
จุดจอดทุ่งใหญ่
จุดจอดหนองเม็ก
จุดจอด อ.หนองหาน
จุดจอดหนองบัวแดง
จุดจอดคอนสาย
จุดจอดหนองแวงใหญ่
จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
จุดจอดแยกกุมภวาปี
จุดจอด ห้วยเกิ้ง
จุดจอด โนนสะอาด
จุดจอด เขาสวนกวาง
จุดจอดน้ำพอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 943 บุ่งคล้า-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.บุ้งคล้า
จุดจอดชัยพร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์
จุดจอดไคสี
จุดจอดบ้านหอคำ
จุดจอดบ้านสะง้อ
จุดจอด ห้วยก้านเหลือง
จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง
จุดจอดปากคาด
จุดจอด อ.รัตนวาปี
จุดจอดบ้านน้ำเป
จุดจอด อ.โพนพิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
จุดจอดน้ำสวย
จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
จุดจอดแยกกุมภวาปี
จุดจอด ห้วยเกิ้ง
จุดจอด โนนสะอาด
จุดจอด เขาสวนกวาง
จุดจอดน้ำพอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:15 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 5 สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.สังคม
จุดจอดบ้านนาต้อง
จุดจอด อ.นายูง
จุดจอดบ้านนาคำน้อย
จุดจอดบ้านก้อง
จุดจอด อ.น้ำโสม
จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
จุดจอดบ้านกลางใหญ่
จุดจอด อ.บ้านผือ
จุดจอดแยกข้าวสาร
จุดจอดสุวรรณคูหา
จุดจอดนาด่าน
จุดจอดกุดกระสู้
จุดจอดกุดดินจี่
จุดจอดนาคำไฮ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง
จุดจอด อ.หนองนาคำ
จุดจอด อ.ภูเวียง
จุดจอดหนองเรือ
จุดจอด บ้านเม็ง
จุดจอด อ.บ้านแท่น
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 5 สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดสุวรรณคูหา
จุดจอดนาด่าน
จุดจอดกุดกระสู้
จุดจอดกุดดินจี่
จุดจอดนาคำไฮ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง
จุดจอด อ.หนองนาคำ
จุดจอด อ.ภูเวียง
จุดจอดหนองเรือ
จุดจอด อ.บ้านแท่น
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
18:50 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์